Legislatia in vigoare

NOU

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 138/2015

Sectiunea a 5-a
Scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu

 

 

   Art. 24. – Durata de viata normata a stingatoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricarii, marcata pe corpul stingatorului.
       Art. 25. – Urmatoarele stingatoare de incendiu sunt considerate depasite si nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, urmand ca dupa aceasta perioada sa fie casate:
a)de tip „soda acid“;
b)cu spuma chimica;
c)cu clorobromometan sau tetraclorura de carbon;
d)de unica folosinta mai vechi de 5 ani;
e)care functioneaza prin rasturnare;
f)cu recipient din cupru sau alama imbinate prin sudura moale/lipire sau nituire;
g)cu recipient din otel imbinate prin nituire;
h)pentru care nu se mai gasesc piese originale.
   Art. 26. – (1) Stingatoarele de incendiu portabile si mobile considerate atipice fata de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, urmand ca dupa aceasta perioada sa fie casate.
(2) Stingatoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost incarcate de catre producator si certificate nu se mai admit la utilizare, urmand a fi casate.
   Art. 27. – (1) Stingatoarele de incendiu de unica folosinta, altele decat cele cu agent curat, trebuie descarcate si scoase din uz in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcata pe corpul stingatorului.
(2) Stingatoarele de incendiu de unica folosinta cu agent curat trebuie scoase din uz si trimise catre un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcata pe corpul stingatorului.

Reglementarea din 18 octombrie 2011

Tehnica privind cerintele tehnice generale ale stingatoarelor portabile si ale stingatoarelor mobile de incendiu

si conditiile pentru introducerea lor pe piata.

Publicat in Monitorul Oficial 752 din 26 octombrie 2011 (M. Of. 752/2011)

   CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

   Art. 1. –

Prevederile prezentei reglementari tehnice se aplica stingatoarelor portabile si stingatoarelor mobile de incendiu care nu au mai fost introduse pe piata si comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si stabilesc cerintele tehnice generale pentru asigurarea unui inalt nivel de siguranta, de protectie a sanatatii, a mediului si a consumatorilor.

   Art. 2. –

Stingatorul portabil de incendiu este stingatorul proiectat sa fie purtat si actionat cu mana si care, in stare de serviciu, are o masa de maximum 20 kg.

   Art. 3. –

Stingatorul mobil de incendiu este stingatorul proiectat sa fie transportat si actionat cu mana si care are o masa mai mare de 20 kg. Stingatorul mobil de incendiu este montat pe roti.

   Art. 4. –

Declaratia de conformitate este declaratia facuta de catre producator sau furnizor prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ.

   Art. 5. –

Manualul de utilizare si intretinere este documentul atasat produsului, la fiecare livrare, care trebuie sa contina informatii cu privire la:

a) modalitati si instructiuni de utilizare;

b) periodicitatea pentru inspectii, intretinere si reincarcarea stingatoarelor;

c) date tehnice necesare efectuarii service-ului, respectiv montarea si demontarea corecta a stingatorului, incarcatura nominala, tipul agentului de stingere si a agentului propulsor, controlul presiunii si altele asemenea;

d) lista pieselor de schimb cu mentionarea codului, descrierea si materialul acestora;

e) lista unitatilor de service;

f) fisa tehnica de securitate pentru agentul de stingere, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative

g) alte instructiuni importante in opinia producatorului.

   CAPITOLUL II

Cerinte tehnice generale, metode de incercare si analiza

   Art. 6. –

(1) Caracteristicile si performantele tehnico-tactice impuse stingatoarelor portabile de incendiu sunt cele prevazute de standardul SR EN 3, cu toate partile ce ii revin.

(2) Pentru stingatoarele mobile de incendiu, caracteristicile si performantele tehnico-tactice impuse sunt cele prevazute de standardul SR EN 1866, cu toate partile ce ii revin.

(3) Cerintele tehnice generale minime pentru stingatoarele portabile de incendiu se refera la presiunea la temperatura maxima de operare, verificarea masei totale, controlul descarcarii, pozitia de operare, ansamblul-furtun, mijloacele de verificare a presiunii pentru stingatoare presurizate permanent, incarcatura nominala, toleranta de umplere, proiectarea orificiului de umplere, durata de operare – durata minima, durata de operare – abaterea valorilor masurate, incarcatura reziduala, inceputul descarcarii, ciclurile de temperatura, mentinerea gazului propulsor, cerintele referitoare la componente, forta de operare pentru stingatoarele cu CO2, forta de operare pentru alte tipuri de stingatoare, dispozitivele de siguranta, filtrul pentru stingatoare, pe baza de apa, furtunul si sistemul de cuplare pentru stingatoare, altele decat cele cu CO2, supapa de control a stingatoarelor cu CO2, supapa de control al descarcarii pentru alte tipuri de stingatoare, indicatorul de presiune, palnia/furtunul pentru stingatoarele cu CO2, rezistenta palniei la incarcarea statica, securitatea fixarii palniei/furtunului, rezistenta palniei la temperatura, rezistenta la coroziune externa, rezistenta la coroziune interna, performantele pe focare clasa A, performantele pe focare clasa B, identificare si marcare.

(4) Cerintele tehnice generale minime pentru stingatoarele mobile de incendiu se refera la verificarea masei totale, incarcatura nominala, toleranta de umplere, durata de operare – abaterea valorilor, incarcatura reziduala, mentinerea gazului propulsor, supapa de control al descarcarii, pozitia de operare, ansamblul-furtun, cerintele referitoare la componente, dispozitivele de control al descarcarii, dispozitivele de siguranta, filtrele pentru stingatoare pe baza de apa, alte cerinte pentru stingatoare, identificare, marcare, rezistenta la coroziunea externa si performantele pe focare clasa B.

   Art. 7. –

Materialele utilizate pentru stingatoarele portabile/mobile de incendiu vor avea caracteristici fizice si mecanice astfel incat acestea sa reziste la incercarile prevazute de standardul SR EN 3, cu toate partile ce ii revin, si de standardul SR EN 1866, cu toate partile ce ii revin.

   Art. 8. –

Metodele de incercare si analiza pentru stingatoarele portabile/mobile de incendiu sunt cele prevazute de standardul SR EN 3, cu toate partile ce ii revin, si de standardul SR EN 1866, cu toate partile ce ii revin.

Art. 9. –

Stingatoarele portabile si stingatoarele mobile de incendiu trebuie sa respecte si prevederile Hotararii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune.

   Art. 10. –

Marcarea stingatoarelor portabile si a stingatoarelor mobile de incendiu se face in limba romana, fara a exclude prezentarea si in alte limbi straine, conform prevederilor standardului SR EN 3, cu toate partile ce ii revin, si standardului SR EN 1866, cu toate partile ce ii revin.

   Art. 11. –

Orice tip de atentionare sau instructiuni de utilizare trebuie sa fie in mod obligatoriu in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi straine.

   CAPITOLUL III

Procedura pentru evaluarea conformitatii

   Art. 12. –

Pentru introducerea pe piata a stingatoarelor portabile si a stingatoarelor mobile de incendiu, producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie sa respecte conditiile prevazute de Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.

   Art. 13. –

(1) Examinarea in vederea eliberarii certificatului pentru introducerea pe piata a stingatoarelor portabile si a stingatoarelor mobile de incendiu se face prin evaluarea conformitatii cu prezenta reglementare tehnica.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

(2) La evaluare se va verifica daca cerintele tehnice generale ale stingatoarelor portabile si ale stingatoarelor mobile de incendiu, cuprinse in prezenta reglementare tehnica, se regasesc in:

a) certificatul de conformitate emis de un organism de certificare acreditat pentru domeniul relevant de activitate de evaluare a conformitatii, care a obtinut acreditarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

b) declaratia de conformitate data de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050.

(3) In cazul in care produsul nu detine certificatul de conformitate, la evaluare se va verifica daca cerintele tehnice generale ale stingatoarelor portabile si stingatoarelor mobile de incendiu, cuprinse in prezenta reglementare tehnica, se regasesc in:

a) rapoartele de incercare emise de un laborator acreditat pentru domeniul relevant de activitate, care a obtinut acreditarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008;

b) documentatia tehnica aferenta produsului;

c) declaratia de conformitate data de furnizor conform prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050;

d) certificatul pentru controlul productiei in fabrica pentru produsul mentionat in cerere, eliberat de un organism care a obtinut acreditarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008.

(4) Pentru producatorul care are implementat un sistem de management al calitatii privind fabricarea produsului este necesara o copie a acestui document, fara a se mai depune certificatul pentru controlul productiei in fabrica.

   CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

   Art. 14. –

Termenul de garantie al stingatoarelor portabile si al stingatoarelor mobile de incendiu este stabilit de producator.

   Art. 15. –

Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie sa asigure service-ul, in Romania, in perioada de garantie si postgarantie.

   Art. 16. –

(1) Stingatorul portabil/mobil de incendiu este insotit la livrare de certificatul pentru introducerea pe piata, declaratia de conformitate, manualul de utilizare si intretinere, fisa tehnica de securitate a agentului de stingere, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de certificatul de garantie, redactate in limba romana, fara a exclude prezentarea acestor documente si in alte limbi straine.

(2) Certificatul de garantie trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitatile de asigurare a garantiei, respectiv intretinere, reparare, inlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitatii specializate de service.

Art. 17. –

Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul si distribuitorul trebuie sa respecte cerintele tehnice generale impuse de prezenta reglementare tehnica pe baza carora s-a emis certificatul pentru introducerea pe piata.